Press "Enter" to skip to content

شناسایی افراد از روی طرز راه رفتن

پلیس چین با استفاده از نرم افزار «دروازه شناسایی» می تواند افراد را از روی شکل بدن و راه رفتنشان شناسایی کند. این نرم افزار حتی در صورت پوشیده بودن صورت نیز قابلیت شناسایی افراد را دارد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: