Press "Enter" to skip to content

تحول در مدیریت ایران برای کارآمدی و یا جوانگرایی؟

رییس جهاد دانشگاهی با تاکید بر ارجحیت کارآمدی مدیران بر جوانگرایی، درباره نحوه انتخاب مدیران کارآمد گفت: بهترین راه انتخاب،تدوین شاخص برای سنجش کارآمدی مدیران است و از سوی دیگر داشتن احزاب قوی بهترین روش برای شناسایی استعدادهای برتر و کسب تجربه آنها در رده‌های مختلف مدیریتی است. متاسفانه نداشتن احزاب قوی باعث شده انتخاب مدیران به صورت سیاسی و در جمع‌ها و گعده‌های خصوصی و یا در فرصت‌های بسیار کم صورت بگیرد. البته باید توجه داشت سایر قوا نیز مستثنی از این کارآمدی نیستند و کارآمدی منحصر به قوه مجریه و بخش دولتی نیست و باید در همه حوزه‌ها مورد توجه و کاربرد قرار گیرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: