Press "Enter" to skip to content

ارتباطات با فضایی ها از طریق لیزر امکان پذیر است!

گروهی از پژوهشگران در موسسه MIT معتقدند که برقراری ارتباط با فضایی ها می تواند از طریق سیگنال های لیزری انجام شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: